หมอทั่วไทย รับภาระมากแค่ไหน?

Highlight

ฝากชีวิตไว้กับหมอ แล้วหมอจะฝากไว้กับใคร? มาดูกันว่าหมอทั่วไทยในแต่ละจังหวัด รับภาระมาก-น้อยแค่ไหน?

จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข ที่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่า ไทยมีจำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 38,988 ราย ในขณะที่ประชากรไทยมีจำนวน 66 ล้านคนทำให้ไทยมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ อยู่ที่ 1,674 คน ต่อแพทย์ 1 คน

แต่ถ้ามองดูรายจังหวัดจะพบว่าจังหวัดที่แพทย์มีภาระต้องแบกรับมากที่สุดนั้นมากกว่าจังหวัดที่น้อยที่สุดถึง 8.4 เท่าตัว

โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์สูงที่สุด 5 จังหวัดได้แก่

1. หนองบัวลำภูมีประชากร 4,740 คนต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนแพทย์ 108 คน

2. บึงกาฬมีประชากร 4,503 คนต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนแพทย์ 94 คน

3. นครพนมมีประชากร 4,146 คนต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนแพทย์ 173 คน

4. กาฬสินธุ์มีประชากร 3,643 คนต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนแพทย์ 270 คน

5.กำแพงเพชรมีประชากร 3,590 คนต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนแพทย์ 202 คน

และจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์น้อยที่สุด 5 จังหวัดได้แก่

1. กรุงเทพมีประชากร 565 คนต่อแพทย์ 1 คนมีจำนวนแพทย์ 9,839 คน

2. ภูเก็ตมีประชากร 861 คนต่อแพทย์ 1 คนมีจำนวนแพทย์ 467 คน

3. สมุทรสาครมีประชากร 1,055 คนต่อแพทย์ 1 คนมีจำนวนแพทย์ 518 คน

4. พิษณุโลกมีประชากร 1,063 คนต่อแพทย์ 1 คนมีจำนวนแพทย์ 813 คน

5. นครนายกมีประชากร 1,098 คนต่อแพทย์ 1 คนมีจำนวนแพทย์ 236 คน

ซึ่งนั่นอาจตีความได้ว่า ไทยกำลังมีปัญหาการกระจายบุคลากรแพทย์ รวมถึงการกระจายทรัพยากรอื่นๆ ทางการแพทย์ด้วย

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว สถานพยาบาลใหญ่ๆ ของไทยมักจะอยู่ตามหัวเมือง จังหวัดใหญ่ของแต่ละภูมิภาค ทำให้ผู้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง หลั่งไหลเข้าไปหาหมอในบริเวณนั้น ด้วยความพร้อมของสถานพยาบาลที่มากกว่า

ทำให้แพทย์ในจังหวัดเหล่านั้นต้องดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากจังหวัดรอบๆ ด้วย

นั่นแปลว่านอกจากปัญหาการจัดการและดูแลบุคลากรแพทย์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจไม่ทำรับภาระที่หนักเกินไปแล้ว การกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง และลดภาระในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น อาจเป็นวิธีหนึ่งที่จำเป็น เพื่อลดปัญหาและแบ่งเบาภาระของกลุ่มอาชีพนี้ด้วย

Popular Topics