กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตจับมือ OKMD, CMDF พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัว FIN LAB คาราวานกระจายความรู้การเงินการลงทุนทั่วประเทศไทย 

Highlight

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ TK Park “โครงการ 88 SANDBOX จากกองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ และ รศ. ดร.พิภพ อุดร จับมือ OKMD, CMDF พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัว FIN LAB คาราวานกระจายความรู้การเงินการลงทุนทั่วประเทศไทย 

.

คาราวานความรู้ด้านการเงิน หรือ Fin Lab คือพื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเงินให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ หวังจุดประกายไอเดียด้านการเงินและการลงทุน สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุนในระดับชั้นนำของประเทศ ร่วมเดินสาย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

โดย Fin Lab หรือโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

.

First Date  : จัดการเสวนาและสร้างการรับรู้กับภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุน พร้อมเปิดตัวโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน

.

Knowledge Market : จัดตลาดนัดความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในพื้นที่ 8 จังหวัด  4 ภูมิภาค ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และยะลา  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ ของกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี และนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในตลาดทุน รวมทั้งการออกบูธเผยแพร่ของภาคีเครือข่าย

Knowledge Corner : พัฒนาการเชื่อมโยงและกระจายมุมความรู้ทางการเงินการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 14 แห่งทั่วประเทศ  ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ลำปาง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด  สิงห์บุรี ชลบุรี และภูเก็ต  

Knowledge Kiosk Alive  :สร้างสรรค์ชุดความรู้เผยแพร่ผ่าน Kiosk TV นำเสนอองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนต่างๆ และประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การเงิน ในพื้นที่ 24 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร อุดรธานี อุบลราชธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรสาคร พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพมหานคร

Online Platform : เผยแพร่ความรู้เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook TikTok งานโปรโมท e-book หรือสื่อที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ในองค์ความรู้การเงินทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ รายได้ การออม รายจ่าย  การลงทุน การจัดการหนี้ และภัยการลงทุน  

.

Fin Lab Online Bootcamp  : จัดค่ายอบรมบ่มเพาะ (Bootcamp) เชิงลึกออนไลน์ เน้นสร้างบุคลากรในภูมิภาคให้มีความรู้การเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน และพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ 

Fin Lab  Hackathon :  ฝึกฝนให้เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม รวมทีมและระดมสมองจัดทำโครงงาน รู้จักวางแผน กำหนดเป้าหมาย และฝึกกระบวนการคิด วางแผนทางการเงิน บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง

Popular Topics