คนต่าง GEN ทำงานต่างกัน ถ้าองค์กรมีคนทั้ง 5 GEN ปรับตัวอย่างไรดี?

Highlight

เมื่อ 1 องค์กรจะประกอบไปด้วยคน 5 เจน

คนต่างเจน ทำงานต่างกัน ปรับตัวอย่างไรให้รอด?

.

GEN Baby Boomer

ปัจจุบันคนในเจนนี้อาจจะเกษียณอายุงานแล้ว บ้างก็ยังคงเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาระดับสูงอยู่ คนเจนนี้เกิดมาทันเห็นความลำบากของคนรุ่นก่อนทำให้มีความอดทนสูง และทำงานหนักเพื่อความอยู่รอด 

.

แนวคิด / ลักษณะการทำงาน

– อดทน รับผิดชอบสูง เพราะเป็นคนที่อยู่ในยุคบุกเบิกขององค์กร

– ทำงานหนัก เพราะเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำงาน

– จงรักภักดีต่อองค์กร เพราะเติบโตมาพร้อมองค์กรจึงมีความผูกพันและความรักต่อองค์กรมาก

.

ทักษะที่โดดเด่น

– ทักษะอดทนอดกลั้น

– ทักษะการวางแผน

– ทักษะในการสั่งการ

.

คาดหวังอะไรจากการทำงาน?

เนื่องจากความยึดติดในวัฒนธรรมทำให้คนเจนนี้คาดหวังการได้รับความเคารพ และการทำงานที่ทุ่มเทจากทั้งตัวเองและคนในทีม

.

GEN X

คนเจน X กำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน มีลักษณะการทำงานที่ใกล้เคียงและได้อิทธิพลมาจากเจนก่อนหน้า จึงมีการทุ่มเทให้กับงานมากเหมือนคนเจนก่อน

.

แนวคิด / ลักษณะการทำงาน

-ใช้ความคิดมากกว่าแรงงาน เชื่อในการใช้ปากกาเป็นนายมากกว่าการลงแรงด้วยตัวเอง

– ทุ่มเทกับงาน เพราะได้รับอิทธิพลมาจากคนรุ่นก่อน ๆ แต่ไม่ทำมากจนเกินตัว

– ยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อ อาจเพราะมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน และมีประสบการณ์มาก

.

ทักษะที่โดดเด่น

– ทักษะความเป็นผู้นำ

– ทักษะในการสื่อสาร

– ทักษะในการแก้ปัญหา

.

คาดหวังอะไรจากการทำงาน?

คนเจน X มองหา Work Life Balance เพราะให้ความสำคัญกับทั้งที่ทำงานและครอบครัว รวมทั้งมองหาการทำงานที่ชัดเจน และตรงไปตรงมา

.

GEN Y

ในปัจจุบันคนรุ่นนี้กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าทีม คนเจน Y เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี และเติบโตไปพร้อมกับอินเทอร์เน็ต ทำให้คนเจนนี้มีความคิดสร้างสรรค์มาก และให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากที่สุด 

.

แนวคิด / ลักษณะการทำงาน

– เน้นผลสำเร็จ ไม่สนวิธีการ เพราะรายล้อมด้วยความกดดันมากมาย และอยู่ในช่วงที่กำลังวางรากฐานให้ชีวิตตัวเอง

– ชอบความท้าทาย บทบาทใหม่ คนเจน Y ต้องการการยอมรับและโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง

– คิดนอกกรอบตลอดเวลา เพราะมีความคิดสร้างสรรค์สูง จึงไม่ชอบการทำอะไรที่เป็นแบบเดิม ๆ 

.

ทักษะที่โดดเด่น

– ทักษะความคิดสร้างสรรค์

– ทักษะในการถ่ายทอดและเล่าเรื่อง

– ทักษะการปรับตัว

.

คาดหวังอะไรจากการทำงาน?

เนื่องจากความกดดันต่าง ๆ ความสำเร็จ โอกาส คือสิ่งที่คนเจนนี้ตามหามากที่สุด แต่ยังคงต้องการบทบาท หรือความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงานด้วยเช่นกัน

.

GEN Z

คนเจน Z กำลังเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการทำงานในปัจจุบัน คนเจนนี้เติบโตมากับยุคออนไลน์และสังคมดิจิทัล ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย การทำงานจึงเน้นการหาข้อมูลด้วยตัวเองและสิ่งที่ตัวเองชอบป็นหลัก 

.

แนวคิด / ลักษณะการทำงาน

– ไม่ยึดติดต่อรูปแบบเดิมใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก เพราะเกิดและเติบโตมาพร้อมยุคเทคโนโลยี

– ทำงานแบบ Multi-tasking เพราะเรียนรู้ได้รวดเร็ว ต่อยอดได้หลากหลาย 

– ทำงานที่ชอบและค้นคว้าด้วยตัวเอง เพราะเข้าถึงข้อมูลที่ตัวเองสนใจหรือต้องการได้ง่าย

.

ทักษะที่โดดเด่น

– ทักษะด้านเทคโนโลยี

– ทักษะการคิดต่อยอด

– ทักษะ Multi-tasking

.

คาดหวังอะไรจากการทำงาน?

ความอิสระในการทำงาน ไม่อยากเป็นลูกจ้างอาชีพ เพราะสามารถทำทุกอย่างได้หลากหลายจากการเข้าถึงองค์ความรู้ได้มาก เน้นการทำงานด้วยตวามชอบไม่ใช่เพราะประโยชน์ที่จะได้รับ

.

GEN Alpha 

ปัจจุบันคนเจนนี้ยังไม่ถึงวัยทำงาน แต่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเจนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างทั้งหมดของการทำงาน Alpha เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก จนเข้าใจถึงการทำงานของ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าเจนอื่น ๆ มาก

.

แนวคิด / ลักษณะการทำงาน

– ไม่ยึดติดกับอาชีพ มุมมองการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ไม่ยึดเอาอาชีพเป็นหลัก 

– เปิดรับความหลากหลาย เพราะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านโลกออนไลน์ตลอดเวลา 

– ใช้ AI หรือ ML ในการทำงาน เพราะคุ้นชินและเข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยีมาก
.

ทักษะที่โดดเด่น

– ทักษะด้าน AI หรือ ML

– ทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา

– ทักษะการแก้ปัญหาเรื่องใหม่ ๆ 

.

คาดหวังอะไรจากการทำงาน?

คนเจน Alpha ต้องการงานที่มีจุดหมายชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง และโลกในอนาคต คนเจนนี้ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ต้องการสร้างความยั่งยืนในกับโลก

.

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ, Consync, popticles, Mangozero, posttoday, bangkokbiznews, Starfishlabz, CORGAN

Popular Topics