Covid19

Organizing history by tags.

‘ความเชื่อมั่นในวัคซีน’ แต่ละประเทศเป็นอย่างไร?

วัคซีนที่ดีคือวัคซีน… จากผลสำรวจในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ของ Yougov พบว่า คนไทย 63% มี ‘ความเชื่อมั่นในวัคซีน’ คือยินดีจะฉีด หรือฉีดวัคซีนไปแล้ว สัดส่วนนี้ลดลงจาก 83% ซึ่งเป็นผลสำรวจในวันที่ 3 มกราคม 2564 อาจแปลได้ว่า ‘ความเชื่อมั่นในวัคซีน’ ของคนไทยกำลังลดลง  เพราะปกติแล้ววัคซีนที่ต้องฉีดเข้าร่างกาย จะถูกทดสอบและค้นคว้าหลายขั้นตอน เพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดกับมนุษย์ แต่สำหรับวิกฤต Covid-19 เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำให้นักวิจัยและพัฒนาเร่งสร้างวัคซีน...