มหาวิทยาลัยมีไว้ทำไม ? ถ้าไม่สามารถผลิตคนที่ ‘ตอบโจทย์’ การทำงานในอนาคตได้

Highlight

ใบปริญญายังจำเป็นอยู่หรือไม่?
ในเมื่อภาคเอกชน ‘ไม่ได้ดูใบปริญญา’ เพียงอย่างเดียว 

ภายใน 5 ปี งานเดิมๆ ประมาณ 85 ล้านตำแหน่งทั่วโลกจะหายไป 
ในขณะที่จะเกิดตำแหน่งงานใหม่ 97 ล้านตำแหน่ง 
และส่วนใหญ่ ‘หาคนทำไม่ได้’ เพราะไม่มีคนที่มีทักษะเพียงพอ 

#Agenda ถอดแนวคิดของ รศ.ดร.พิภพ อุดร ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE เกี่ยวกับหนทางในการเอาตัวรอดของมหาวิทยาลัย ในยุคที่กำลังถูก Disrupt รอบด้าน 

บอกเลยว่าห้ามพลาด !

ออกแบบปริญญาของตัวเอง 🎓

มหาวิทยาลัยต้องสลายกำแพงระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ในหลากหลายแขนงวิชา ตามที่ผู้เรียนต้องการอย่างแท้จริง การเรียนรู้ไร้กำแพง อยากจะเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไรก็ได้ ออกแบบการเรียนตามความต้องการของตัวเอง ไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็จบปริญญาได้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

เปิด Sandbox ให้ทดลอง 🦄

พื้นที่สร้างและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และทดลองทำธุรกิจจริงๆ  สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง ลด Burden เพิ่ม Benefit ทำให้เรื่องเรียนและการทำธุรกิจเรื่องเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการลงมือทำจริง 

ยุบคณะที่ไม่ตอบโจทย์ 🏫

การเรียนรู้ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์คนในทุก Generation เพราะปัจจุบันการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ความรู้เก่าหมดอายุไว ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิด Life Long Learning ลดคณะที่ไม่จำเป็น เพิ่มหลักสูตรที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ สร้างแรงงานที่มีศักยภาพเข้าสู้ตลาด Online for All ตลาดวิชาออนไลน์ ทลายขีดจำกัดเรื่องที่นั่ง ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ เป็นตลาดวิชาออนไลน์อย่างแท้จริง

ใช้เทคโนโลยีลดภาระ 📱

ใช้ซอฟแวร์การเรียนรู้ที่อธิบายบทเรียนด้วยวิธีใหม่ๆ ได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจได้ ใช้ AI ทำความเข้าใจผู้เรียนและออกแบบวิธีการสอน เพื่อให้มีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อย่นระยะเวลาการเรียน มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รู้ในห้องเรียน

มหาลัยต้อง Re-Learn 🤔 

มหาวิทยาลัยและองค์กรต้องคิดแบบ Best-Case Senario เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะสนับสนุนโปรเจ็คใหม่ ๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์เป็น Facilitator เปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้เกิดการตั้งคำถาม นำไปสู่ Critical Thinking 

เพราะมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดภายในครั้งเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ จึงต้องค่อยๆ ปรับหลักสูตรทีละนิดเพื่อทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม

Popular Topics