10 สินทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ได้

Highlight

สินทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ได้ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว

เรียกง่ายๆว่า สูตร 2-3-4

หรือ “2 Mindsets, 3 literacies และ 4 Skills”

“2 สำนึก 3 ความสามารถ และ 4 ทักษะ” นั่นเอง

— เริ่มต้นจาก 2 สำนึกที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ —

คือสำนึกโลก (Global Mindset) และสำนึกความยั่งยืน (Sustainability Mindset)

หมายความว่า จะคิดจะทำอะไรทั้งที ก็ฝึกคิดการใหญ่ไปตลาดโลก

แต่ในขณะเดียวกันสำนึกความยั่งยืนต้องมีอยู่ และสะท้อนออกมาในทุกสิ่งที่เราทำ โดยไม่ต้องรอให้มีกระแสภายนอกมาบีบคั้น

— 3 ความสามารถ —

– ความสามารถดิจิตอล (Digital Literacy)

เข้าใจหลักความปลอดภัยไซเบอร์ ต่อมาจึงเป็นการต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ และพัฒนาการใช้ให้เทคโนโลยีตอบโจทย์ชีวิตของตนเอง

– ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy)

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอิสระ มากกว่างานประจำ

ทำให้รายได้ไม่แน่นอน และขาดสวัสดิการมั่นคง

นิยมหาเงินเพื่อใช้มากกว่าเก็บ อัตราการเป็นหนี้สูงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย

จึงต้องรู้จักหลักบริหารการเงินให้ดี เข้าใจหลักความเสี่ยงกับผลตอบแทน

รู้ทันการหลอกลวง เช่น เงินดิจิตอลปลอม เป็นต้น

– ความสามารถทางสังคม (Social Literacy)

ในโลกยุคใหม่ที่คนจมอยู่กับตัวเองและมือถือ

ต้องระวังการเห็นโลกด้านเดียว (Filter Bubble)

หรือขาดการรับรู้ในมุมมองอื่นที่แตกต่าง และหลากหลายในสังคม

เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Echo Chamber

รวมถึงการทำประโยชน์คืนกลับให้กับสังคมด้วย

— 4 ทักษะ —

– ทักษะคล่องแคล่ว (Agility)

จำเป็นมากที่สุดในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว แรง และมักมาแบบไม่คาดหมาย เช่น โควิด ดังนั้นการเจอปัญหาใหม่ๆแล้วสามารถ “ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน เดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก ลดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสจากสถานการณ์ใหม่ที่มาถึง” ความเชี่ยวชาญเหล่านี้เรียกว่าทักษะคล่องแคล่วที่ต้องถูกฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทั้งในสถานศึกษา และที่ทำงาน

– ทักษะคน (People)

การทำงานเป็นทีม เพราะแนวโน้มอนาคตงานมักเป็นโปรเจคข้ามฝ่าย ข้ามแผนก ข้ามประเทศ การทำงานกับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นทักษะสำคัญ

– ทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ทักษะผู้ประกอบการก็คือทักษะแบบเถ้าแก่หรือเถ้าแก่เนี้ย ที่ต้องรู้หลายเรื่องแบบบูรณาการ จัดการงานให้สำเร็จแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ความไม่แน่นอนสูง และทรัพยากรที่จำกัด ซึ่งจะกลายเป็นทักษะที่ต้องใช้ไม่ใช่แค่ในธุรกิจส่วนตัว แต่ในงานแทบทุกระดับขององค์กรแทบทุกประเภท

– ทักษะสื่อสาร (Communication)

ความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเล่าเรื่องราวให้คนเข้าใจและจดจำได้ในเวลาอันสั้น ควบคู่กับความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์ ที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามซึ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ

ขอบอกความลับให้กับทุกท่านที่อ่านมาจนถึงตรงนี้ว่า 2-3-4 นั้นยังไม่ครบถ้วน เพราะอันที่จริงต้องเริ่มจาก 1

โดย 1 ที่ว่านั้นคือ 1 Determination ซึ่งหมายถึงปณิธานหรือความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้โลก ให้สังคม ที่ใหญ่กว่าประโยชน์ส่วนตน

โดยหากดูธุรกิจระดับโลกรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Tesla ฯลฯ ล้วนเกิดจากปณิธานเช่นนี้ทั้งนั้น

คำถามคือตอนนี้เรามีสินทรัพย์ทั้ง 10 อย่างข้างต้นครบถ้วนแล้วหรือไม่

Popular Topics