จดหมายเหตุประจำวัน Aug 18, 2022

We can't let history be forgotten.