จดหมายเหตุประจำวัน Aug 1, 2021

We can't let history be forgotten.