จดหมายเหตุประจำวัน Oct 26, 2021

We can't let history be forgotten.