UN

Organizing history by tags.

องค์กรระดับโลกเหล่านี้ใหญ่แค่ไหน? และต่างกันอย่างไร?

เวลาที่มักจะเกิดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาข้อพิพาท ช่วยเหลือเยาวชนเด็ก ผู้ลี้ภัยสัตว์ สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเรื่องโรคระบาดที่ผ่านเรามักจะได้ยินชื่อขององค์กรที่เป็นชื่อย่อทั้งUN UNHCR WWF UNEP WHO UNICEFยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หรือชี้แจงสถานการณ์ต่างๆ เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า องค์กรเหล่านี้เป็นใคร?เอาเงินมากจากไหน? และทำหน้าที่อะไร? #AGENDA จะสรุปให้ดู 1. UNสหประชาชาติ UN มีชื่อเต็มว่า United Nationsเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 หรือ 75 ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นโลกเคยมีองค์กรนึงชื่อ องค์กรสันนิบาตชาติ...