Gen Z

Organizing history by tags.

สรุปนิยาม ‘ความสำเร็จ’ ของคนแต่ละรุ่น

สังเกตไหมว่าเป้าหมายของเรากับเพื่อนจะมีความคล้ายกันอยู่ต่างจากเวลาที่เราไปถามคนที่อายุห่างจากเราหลายๆปีถ้าลองพูดคุยเรื่องสิ่งที่มุ่งหวัง ต่างคนอาจจะแปลกใจในคำตอบของอีกฝ่ายก็ได้กระบวนการก่อตัวของ ‘ความคิด’ เรามักมีอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆส่วนมากจึงเป็นไปตาม ‘บริบทของยุคสมัย’ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคม การเมือง หรือความสำเร็จในชีวิตคนแต่ละ generation มีแนวโน้มที่จะมองในมุมที่แตกต่างกันจากงานวิจัยเรื่องมุมมองความสำเร็จและทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละ Generationโดยนักศึกษาโครงการ IBMP รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องของ ‘ความสำเร็จ’แต่ละ gen ว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหนความสำเร็จอะไรที่ถือว่ามีคุณค่าสำหรับเขา#AGENDA------------------ Baby boomer‘ทำงานหนัก คาดหวังกับลูกหลาน’ 1. ครอบครัว 28.2%2. การงาน 21.5%3. การเงิน...

สรุป 6 แนวคิดของ Gen Z Gen ที่กำลังเปลี่ยนโลก

มีงานวิจัยคาดว่าในปี 2025 Gen Z จะมีจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของภูมิภาค APACกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของภูมิภาค มีบทบาทในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสวนทางกับคนรุ่นก่อน และมีอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาด ทิศทางสังคมการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปของโลกยุคใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจความเป็น Gen Z ก่อน#AGENDA จะสรุปแนวคิดของ Gen Z ให้ทุกท่านได้ดูกันครับ1. เข้าใจในความแตกต่างGen Z เข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้รับข้อมูลมาก ได้เจอกับวิถีโลกไร้พรมแดนได้รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวของคนที่แตกต่างจากตัวเองทำให้มุมมองความคิดของเขาเปิดกว้างและเพราะอายุยังไม่มากวิธีคิดจึงมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนได้ในยุคของ...