แพทย์

Organizing history by tags.

หมอทั่วไทย รับภาระมากแค่ไหน?

จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข ที่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่า ไทยมีจำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 38,988 ราย ในขณะที่ประชากรไทยมีจำนวน 66 ล้านคนทำให้ไทยมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ อยู่ที่ 1,674 คน ต่อแพทย์ 1 คน แต่ถ้ามองดูรายจังหวัดจะพบว่าจังหวัดที่แพทย์มีภาระต้องแบกรับมากที่สุดนั้นมากกว่าจังหวัดที่น้อยที่สุดถึง 8.4 เท่าตัว โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์สูงที่สุด 5 จังหวัดได้แก่ 1. หนองบัวลำภูมีประชากร...