อัตราการเกิด

Organizing history by tags.

แต่ละจังหวัด ‘ปั๊มลูก’ มากแค่ไหน? ไทยวิกฤต ‘คนไม่ปั๊มลูก’ อัตราเกิดต่ำสุดในอาเซียน

ไทยวิกฤต ‘คนไม่ปั๊มลูก’ อัตราเกิดต่ำสุดในอาเซียน ส่วนวัยผู้ใหญ่คาด ‘แก่ก่อนรวย’ ✏️  แต่ละจังหวัด 'ปั๊มลูก' มากแค่ไหน? ข้อมูลการเกิดของเด็กไทยในปี 2019 บอกเราว่า จำนวนการเกิดของเด็กที่มากที่สุดอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ คือ 77,312 คน รองลงมาคือ ชลบุรี 27,643 คน, นครราชสีมา 21,171 คน ,เชียงใหม่ 17,613 คน...