ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Organizing history by tags.

คนไทยแต่ละจังหวัด ‘จ่ายภาษี’ มากแค่ไหน? |ส่องภาษีรายจังหวัดปี 63

สรรพากรเก็บภาษีทั่วประเทศได้น้อยลง🔻 2 แสนล้าน แล้วคนไทยแต่ละจังหวัด 'จ่ายภาษี' มากแค่ไหน?  จังหวัดไหนจ่ายมากสุด?​ จังหวัดไหนจ่ายน้อยสุด? แล้วลดลง/มากขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่?  มาดูสรุปข้อมูลภาษีรายจังหวัดปี 63 จากกรมสรรพากร โดย #AGENDA กัน ````````````` ‘ภาษี’ รายได้หลักของรัฐ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ ทะนุบำรุงและสร้างสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ เช่น น้ำท่วม โควิด-19 เป็นต้น หรือจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ภาษีน้ำตาล/เหล้า/บุหรี่...