ครัวเรือน

Organizing history by tags.

‘รายได้คนไทย’ มากแค่ไหน? ส่องรายได้เฉลี่ยครัวเรือนรายจังหวัดปี 62

จากการสำรวจ ‘รายได้ครัวเรือนไทย’ พบว่าจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนสูงที่สุดนั้น ต่างจากจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนต่ำที่สุด 3.4 เท่า และจังหวัดที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ (26,018 บาท) มีเพียงแค่ 16 จังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน จังหวัดที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีอยู่อยู่ถึง 61 จังหวัด ทำให้เราสามารถวิเคราะห์เป็นนัยได้ว่า มีจังหวัดที่รายได้สูงกระจุกตัวเพียงไม่กี่จังหวัด โดยจังหวัดที่รายได้สูง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ -เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล -เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ทางทะเล)โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย...