ข้าว

Organizing history by tags.

แต่ละจังหวัด ปลูกข้าวได้มากแค่ไหน?

กินข้าวกันมั้ย? ในแต่ละปีคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 90-100 กิโลกรัมต่อปีเหมือนจะเยอะ แต่จริงๆ แล้ว เรากินข้าวกันน้อยลงเท่าตัว!เมื่อเทียบกับปี 2525 คนไทยกินข้าว 180 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 🍚 ข้าวไทยมาจากไหนบ้าง? จังหวัดที่ปลูกข้าวได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คืออันดับ 1 นครสวรรค์ 1,884,687 ตันอันดับ 2 สุพรรณบุรี 1,508,877 ตันอันดับ 3 อุบลราชธานี 1,480,600...