มหาวิทยาลัยมีไว้ทำไม ? ถ้าไม่สามารถผลิตคนที่ ‘ตอบโจทย์’ การทำงานในอนาคตได้

Highlight

ใบปริญญายังจำเป็นอยู่หรือไม่?
ในเมื่อภาคเอกชน ‘ไม่ได้ดูใบปริญญา’ เพียงอย่างเดียว 

ภายใน 5 ปี งานเดิมๆ ประมาณ 85 ล้านตำแหน่งทั่วโลกจะหายไป 
ในขณะที่จะเกิดตำแหน่งงานใหม่ 97 ล้านตำแหน่ง 
และส่วนใหญ่ ‘หาคนทำไม่ได้’ เพราะไม่มีคนที่มีทักษะเพียงพอ 

#Agenda ถอดแนวคิดของ รศ.ดร.พิภพ อุดร ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ THE SECRET SAUCE เกี่ยวกับหนทางในการเอาตัวรอดของมหาวิทยาลัย ในยุคที่กำลังถูก Disrupt รอบด้าน 

บอกเลยว่าห้ามพลาด !

ออกแบบปริญญาของตัวเอง

มหาวิทยาลัยต้องสลายกำแพงระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ในหลากหลายแขนงวิชา ตามที่ผู้เรียนต้องการอย่างแท้จริง การเรียนรู้ไร้กำแพง อยากจะเรียนที่ไหน เรียนเมื่อไรก็ได้ ออกแบบการเรียนตามความต้องการของตัวเอง ไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็จบปริญญาได้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

เปิด Sandbox ให้ทดลอง

พื้นที่สร้างและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และทดลองทำธุรกิจจริงๆ  สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง ลด Burden เพิ่ม Benefit ทำให้เรื่องเรียนและการทำธุรกิจเรื่องเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการลงมือทำจริง 

ยุบคณะที่ไม่ตอบโจทย์

การเรียนรู้ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์คนในทุก Generation เพราะปัจจุบันการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ความรู้เก่าหมดอายุไว ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิด Life Long Learning ลดคณะที่ไม่จำเป็น เพิ่มหลักสูตรที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ สร้างแรงงานที่มีศักยภาพเข้าสู้ตลาด Online for All ตลาดวิชาออนไลน์ ทลายขีดจำกัดเรื่องที่นั่ง ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ เป็นตลาดวิชาออนไลน์อย่างแท้จริง

ใช้เทคโนโลยีลดภาระ

ใช้ซอฟแวร์การเรียนรู้ที่อธิบายบทเรียนด้วยวิธีใหม่ๆ ได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจได้ ใช้ AI ทำความเข้าใจผู้เรียนและออกแบบวิธีการสอน เพื่อให้มีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อย่นระยะเวลาการเรียน มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รู้ในห้องเรียน

มหาลัยต้อง Re-Learn  

มหาวิทยาลัยและองค์กรต้องคิดแบบ Best-Case Senario เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะสนับสนุนโปรเจ็คใหม่ ๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์เป็น Facilitator เปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้เกิดการตั้งคำถาม นำไปสู่ Critical Thinking 

เพราะมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดภายในครั้งเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ จึงต้องค่อยๆ ปรับหลักสูตรทีละนิดเพื่อทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม

Exit mobile version