คนไทยแต่ละจังหวัด ‘จ่ายภาษี’ มากแค่ไหน? |ส่องภาษีรายจังหวัดปี 63

Highlight

ภาษีจากกรุงเทพฯจังหวัดเดียว คิดเป็นสัดส่วน 65% ของภาษีที่สรรพากรจัดเก็บได้ทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ อีก 76 จังหวัด จัดเก็บภาษีได้ 6.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 35%

สรรพากรเก็บภาษีทั่วประเทศได้น้อยลง🔻 2 แสนล้าน

แล้วคนไทยแต่ละจังหวัด ‘จ่ายภาษี’ มากแค่ไหน? 

จังหวัดไหนจ่ายมากสุด?​ จังหวัดไหนจ่ายน้อยสุด?

แล้วลดลง/มากขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่? 

มาดูสรุปข้อมูลภาษีรายจังหวัดปี 63 จากกรมสรรพากร โดย #AGENDA กัน

““““““`

‘ภาษี’ รายได้หลักของรัฐ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ ทะนุบำรุงและสร้างสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ เช่น น้ำท่วม โควิด-19 เป็นต้น หรือจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ภาษีน้ำตาล/เหล้า/บุหรี่ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

โดยผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีก็จะแบ่งออกเป็นกรมต่างๆ ตามลักษณะภาษีที่เก็บ เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 

ซึ่งกรมที่จัดเก็บภาษีได้มากที่สุดก็คือ #กรมสรรพากร นั่นเอง

ปี 2563 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้ 1.8 ล้านล้านบาท 

ลดลง🔻จากปี 2562 ที่จัดเก็บได้ 2 ล้านล้านบาท

เท่ากับว่าสรรพากรจัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 8.7%

💸 แล้วสรรพากรเก็บภาษีอะไรบ้าง?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีปิโตรเลียม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีมรดก,​ อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

ส่วน ‘ประเภทภาษี’ ที่จัดเก็บได้มากที่สุด 3 อันดับคือ

1. #ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ #VAT 7%

#ภาษีที่เราเสียกันทุกคน หากซื้อสินค้า/บริการต่างๆ ก็จะมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ไว้ 7% แล้ว

ในปี 2563 จัดเก็บภาษีนี้ได้ 745,019 ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วน 40% จากภาษีทั้งหมดที่เก็บได้

ลดลง🔻จากปี 2562 ที่จัดเก็บได้ 799,851 ล้านบาท

เท่ากับว่าสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้น้อยลง🔻 6.9%

2. #ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก็คือภาษีที่รัฐจัดเก็บจากนิติบุคคล หรือบริษัทต่างๆ 

ในเดือนธันวาคม ปี 2563 มีจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 769,208 ราย 

และในปี 2563 รัฐจัดเก็บภาษีนี้ได้ 608,065 

คิดเป็นสัดส่วน 33% จากภาษีทั้งหมดที่เก็บได้ 

ลดลง🔻 จากปี 2562 694,613 ล้านบาท 

เท่ากับว่าสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้น้อยลง🔻 12.5%

3. #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คือภาษีที่รัฐจัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือน นั่นเอง 

ปี 2563 รัฐจัดเก็บภาษีนี้ได้ 336,141 ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วน 18% จากภาษีทั้งหมดที่เก็บได้

ลดลง🔻 จากปี 2562 ที่เก็บได้ 336,227 ล้านบาท 

เท่ากับว่าสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้น้อยลง🔻 0.03%

““““““““““““

 ✏️ 5 อันดับจังหวัดที่เก็บภาษีได้มากที่สุด ในปี 2563

#อันดับ1 กรุงเทพมหานคร 1,197,376 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 9.09% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ภาษีจากกรุงเทพฯจังหวัดเดียว คิดเป็นสัดส่วน 65% ของภาษีที่สรรพากรจัดเก็บได้ทั้งหมด

ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ อีก 76 จังหวัด จัดเก็บภาษีได้ 6.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 35% ของภาษีที่สรรพากรจัดเก็บได้ทั้งหมด

#อันดับ2 ชลบุรี 142,946 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 8.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ3 สมุทรปราการ 89,151 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 10.56% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ4 ระยอง 78,224 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 20.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ5 นนทบุรี 51,972 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 22.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน

““““““““““““

💸 Top 5 จังหวัดที่เก็บภาษีได้มากขึ้น (ตามสัดส่วน)

#อันดับ1 เลย 1,585 ล้านบาท

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 1,054 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 1,585 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 50.42% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ2 มุกดาหาร

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 2,129 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 3,160 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 48.44% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ3 นนทบุรี

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 42,389 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 51,972 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 22.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ4 อุตรดิตถ์

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 880 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 984 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 11.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ5 อุทัยธานี

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 404 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 448 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 🔼 10.95% เมื่อเทียบกับปีก่อน

““““““`

🔻 จังหวัดที่เก็บภาษีได้น้อยลง (ตามสัดส่วน)

#อันดับ1 ร้อยเอ็ด

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 2,009 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 1,282 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 36.19% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ2 พังงา

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 1,325 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 893 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 32.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ3 บึงกาฬ

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 561 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 390 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 30.44% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ4 ภูเก็ต

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 13,391 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 9,396 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 29.83% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#อันดับ5 กระบี่

ปี 2562 จัดเก็บภาษีได้ 1,971 ล้านบาท

ปี 2563 จัดเก็บภาษีได้ 1,523 ล้านบาท

จัดเก็บภาษีได้น้อยลง🔻 22.75% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา :

– กรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ภาษีไปไหน? สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Popular Topics