‘รายได้คนไทย’ มากแค่ไหน? ส่องรายได้เฉลี่ยครัวเรือนรายจังหวัดปี 62

Highlight

จากการสำรวจ ‘รายได้ครัวเรือนไทย’ พบว่าจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนสูงที่สุดนั้น ต่างจากจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนต่ำที่สุด 3.4 เท่า

จากการสำรวจ ‘รายได้ครัวเรือนไทย’ พบว่าจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนสูงที่สุดนั้น ต่างจากจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนต่ำที่สุด 3.4 เท่า

และจังหวัดที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ (26,018 บาท) มีเพียงแค่ 16 จังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน จังหวัดที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีอยู่อยู่ถึง 61 จังหวัด

ทำให้เราสามารถวิเคราะห์เป็นนัยได้ว่า มีจังหวัดที่รายได้สูงกระจุกตัวเพียงไม่กี่จังหวัด

โดยจังหวัดที่รายได้สูง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ

-เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล

-เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ทางทะเล)โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีรายได้ของประชากรสูง

-เป็นกลุ่มของจังหวัดที่เป็นฐานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระยอง สระบุรี

แม้ว่า ‘รายได้’ จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่หลากหลายของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โอกาสเข้าถึงทางการศึกษา

การกระจุกตัวของรายได้นี้ อาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากังวล เพราะมันสามารถสะท้อนถึงสภาพที่เอื้อต่อการหารายได้ยังชีพโดยเฉพาะโอกาสทาง #อาชีพ และ #การศึกษา จนทำให้ผู้คนต้องหลั่งไหลเข้ามาหาโอกาสในเมืองหลวง

แม้กรุงเทพและ 3 จังหวัดรายรอบจะเจริญกว่าจุดอื่น แต่ก็เต็มไปด้วยปัญหาความแออัด มลพิษ ราคาที่อยู่อาศัยแพง ฯลฯ

ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง? มาร่วมพูดคุยใน #AGENDA นี้กันค่ะ

รายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจ

รายได้ของ ‘ครัวเรือน’ ในแต่ละภาค

  • กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดมีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 37,751 บาทต่อเดือน
  • ภาคกลาง (ไม่รวม กทม. และปทุมธานี,นนทบุรี, สมุทรปราการ) มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 25,782 บาทต่อเดือน
  • ภาคใต้มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 25,647 บาทต่อเดือน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 20,600 บาทต่อเดือน
  • ภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 20,270 บาทต่อเดือน

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนรายจังหวัด พ.ศ. 2562

TOP 5 จังหวัดที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงที่สุด ได้แก่

1. ปทุมธานี 46,978 บาท/เดือน/ครัวเรือน

2. กรุงเทพมหานคร 39,459 บาท/เดือน/ครัวเรือน

3. สมุทรสงคราม 38,395 บาท/เดือน/ครัวเรือน

4. นนทบุรี 37,502 บาท/เดือน/ครัวเรือน

5. ภูเก็ต 36,699 บาท/เดือน/ครัวเรือน

———

5 จังหวัดที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนต่ำที่สุด ได้แก่

1. แม่ฮ่องสอน 13,971 บาท/เดือน/ครัวเรือน

2. พะเยา 14,354 บาท/เดือน/ครัวเรือน

3. บุรีรัมย์ 14,742 บาท/เดือน/ครัวเรือน

4. เชียงราย 15,056 บาท/เดือน/ครัวเรือน

5. ศรีสะเกษ 16,137 บาท/เดือน/ครัวเรือน

#AGENDA #ความเหลื่อมล้ำ #รายได้คนไทย

Popular Topics