Compromise? หยุดใช้ความรุนแรง

Highlight

ความรุนแรงเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก 'NO MORE VIOLENCE'

Compromise? หยุดใช้ความรุนแรง

ความรุนแรงเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ‘NO MORE VIOLENCE’

รัฐไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ชุมนุมโดยสงบ

Popular Topics