สรุป 6 รัฐวิสาหกิจขาดทุนสูงสุดปี 62

Highlight

หลายคนคงรู้ว่าหลาย ๆ รัฐวิสาหกิจในไทยมีผลประกอบการ ‘ขาดทุน’ แต่ใครจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหน? เดี๋ยว Agenda จะสรุป Top 6 รัฐวิสาหกิจขาดทุนสูงสุดให้ดู

หลายคนคงรู้ว่าหลายๆรัฐวิสาหกิจในไทย
มีผลประกอบการ ‘ขาดทุน’
แต่ใครจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหน? เราสรุปมาให้ดูกันแล้วค่ะ

Top 6 รัฐวิสาหกิจขาดทุนสูงสุด

1.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ในปี 2562
รายได้ 16,136,240,809.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 29,860,060,904.07 ล้านบาท
สาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินรถขนส่ง 26%
ค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 20%
และขาดทุน 17,228,835,736.83 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 12,481,750,815.23 ล้านบาท

2.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ในปี 2562
รายได้ 188,954,448,683.00 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 199,989,053,738.00 ล้านบาท
สาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำมันเครื่องบิน 27%
ค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 16%
และขาดทุน 12,016,470,577.00 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 11,569,125,225.00 ล้านบาท

3.องค์การคลังสินค้า (อคส.)
ในปี 2562
รายได้ 32,923,779,278.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 44,716,999,631.19 ล้านบาท
สาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขาย 92%
ค่าใช้จ่ายด้านหนี้สงสัยจะสูญ 6%
และขาดทุน 11,793,220,352.21 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 6,623,738,236.64 ล้านบาท

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ในปี 2562
รายได้ 7,028,354,073.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 14,630,876,766.08 ล้านบาท
สาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนในการเดินรถ 59%
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางการเงิน 20%
และขาดทุน 7,602,522,692.12 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 6,174,557,615.49 ล้านบาท

5.การยาสูบแห่งประเทศไทย (กยส.)
ในปี 2562
รายได้ 50,291,992,401.09 ล้านบาท
โดยมีค่าใช้จ่าย [รวมกับต้นทุนขาย และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์] 53,293,111,536.54 ล้านบาท
และสาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายในการขาย 93%
ค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6%
ทำให้ขาดทุนสำหรับปีอยู่ที่ 2,454,219,635.02 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 374,787,905.11 ล้านบาท

6.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ในปี 2562
รายได้ 2,968,372,926.00 ล้านบาท
โดยมีค่าใช้จ่าย [รวมกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้] 3,426,659,903.00 ล้านบาท
สาเหตุที่ขาดทุนหลักๆคือ
ค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 70%
ค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17%
ทำให้ขาดทุนสำหรับปีอยู่ที่ 458,286,977.00 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะขาดทุนที่ 378,011,297.00 ล้านบาท

Popular Topics