ท่องจักรวาล ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ เมืองไทย บริการไหน ก.ล.ต. รับรองแล้ว!

Highlight

การกำเนิดของผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ที่เรียกว่า ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกการเงิน อย่างไรก็ดีความใหม่มาพร้อมความเสี่ยง เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่าตลาดมหาศาลและความผันผวนสูง 

สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นในหน่วยงานของภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำกับดูแล ป้องกันการทุจริตและการนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเพื่อการลงทุนเหมือนหลักทรัพย์ รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลต้องผ่านการรับรองและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Investment advisor) และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Fund Manager)

หลักเกณฑ์พิจารณาขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น การมีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยง การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า การมีระบบต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความพร้อมด้านระบบงานและสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ

#Agenda ชวนท่องโลกการเงินดิจิทัล กับ เหล่าผู้ให้บริการต่างๆ ที่ได้รับการรับรองโดย ก.ล.ต.
แพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแพลตฟอร์มไหน ! มั่นใจ น่าลงทุน 💰

💵 Exchange 💵

คือ บรรดาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (digital token) ที่มีคู่แลกเปลี่ยนระหว่างเงินที่ออกโดยรัฐบาลและเงินดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Bitcoin, Lifecoin หรือ Ethereum เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อและขายบนเทคโนโลยีออนไลน์

Exchange ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. 
– Bitkub
– Satang Pro
– Bitazza 
– Zipmex
– ERX
– Upbit
– Z.comEx
– SCBS

🛒 Broker 🛒

คือ บริษัทที่รับการอนุมัติและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งแต่การดูแลการเปิดบัญชี ยืนยันตัวตน การชำระ และการส่งสินทรัพย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

Broker ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
– SCBS 
– KULAP 
– Upbit
– Coins TH
– Bitazza
– Z.comEx
– Zipmex
– XSPRING Digital

🪙 ICO Portal 🪙

คือ ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อประชาชน

ICO Portal ที่ได้รับใบอนุญาตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
– Kubix
– Token X 
– Fraction 
– Longroot
– T-BOX
– XSRRING Digital
– BiTherb

◾ Dealer ◾

คือ ผู้ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเอง โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

Dealer ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
– XSPRING Digital 
– Coins TH  

📈 Private fund 📈

คือ กองทุนที่บริหารจัดการเงินของผู้ลงทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการมาช่วยบริหาร ผู้ลงทุนจึงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือรายละเอียดในการลงทุนได้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์มากที่สุด

Private fund ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. 
– Merkle

💵 Investment Advisor 💵

คือ ผู้ที่ให้บริการวางแผนทางการเงิน และแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า จะเน้นไปที่การวางแผน และจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ “กองทุน” ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล


Investment Advisor ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. 
– Cryptomind

การลงทุนในโลกดิจิทัลความน่าเชื่อเป็นเรื่องสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง หากเราเลือกให้เครื่องมือหรือผู้ให้บริหารที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรอง กำกับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ จะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความกังวลให้การลงทุนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Popular Topics